Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

O nás

Zväz Modelárov Slovenska


je občianskym združením s dlhoročnou tradíciou v oblasti technických športov zameraných na funkčné modelárstvo, špecificky v oblastiach leteckého, kozmického (raketového), lodného, automobilového a železničného modelárstva.
Pôsobnosť nášho združenia je rozložená na celé územie Slovenskej Republiky. Zväz Modelárov Slovenska vznikol v júni 1990 súčasne so vznikom Združenia Športových a Technických Činností, pričom ZMoS je jednou z jeho zakladajúcich organizácií.
Základnú štruktúru tvoria modelárske kluby a samozrejme aj individuálni členoviav, zaoberajúcich sa technickou športovou činnosťou v oblasti modelárstva. História modelárstva na Slovensku siaha až do rokov po prvej svetovej vojne.
Zväz združuje modelárov v jednotlivých odbornostiach do sekcií podľa odborností:

Veľmi často sa tieto odbornosti u jednotlivých modelárov prelínajú, keďže mnohí naši členovia sa venujú niekoľkým odbornostiam súčasne.

Hlavné ciele a poslanie zväzu sa dajú rozdeliť do nasledovných činností:

Práca s mládežou

V tejto oblasti, vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, konkrétne jeho účelovým dotačným programom pre rozvoj práce s mládežou a podporu talentovanej mládeže, sú finančne a organizačne zabezpečované výchovno – športové činnosti v oblasti modelárskeho športu, zamerané na polytechnickú výchovu, súťažné aktivity a výchovu športových reprezentantov v oblasti modelárstva.

Výkonnostný šport

Vo výkonnostnom športe, okrem celého radu verejných modelárskych súťaží, je každoročne usporiadaných bezmála 60 podujatí majstrovstiev Slovenska. Z praktického hľadiska sú niektoré usporiadané ako jednorazové majstrovské súťaže a v triedach modelov s vysokým počtom súťažiacich, sú usporiadané prednostne formou seriálových súťaží.
Systém seriálových súťaží nahradil, v minulosti používaný systém, kvalifikačných súťaží, pretože sa ukázal metodicky ako lepší model pre výkonnostný rast súťažiacich.

Vrcholový šport

Táto činnosť zahŕňa prípravu a zabezpečenie výjazdov reprezentačných tímov na vrcholové podujatia – majstrovstvá Európy, majstrovstvá Sveta, súťaže Svetového Pohára a podobné formy vrcholových súťaží. V oblasti modelárstva sa jedná o výjazdy tímov v odbornositach leteckého, kozmického, lodného a automobilového modelárstva. Pre modelárstvo železničné sú organizované odlišné typy celosvetových a kontinentálnych podujatí.

Organizačná činnosť

Každoročne organizuje vrcholné medzinárodne súťaže svetových pohárov, majstrovstvá sveta či Európy. V tejto činnosti úzko koordinujeme svoju činnosť s medzinárodnými organizáciami. Pre zabezpečenie športových činností sú jednotlivými odbornosťami vydávané športové pravidlá a organizačné pokyny. Zväz ďalej zabezpečuje prípravu športových funkcionárov, rozhodcov, bodovačov a pod.
V oblasti organizačnej činnosti je špecifikom organizácia podujatí hlavne na klubovej úrovni, často v spolupráci so základnými organizáciami Slovenského Národného Aeroklubu – letecké dni. Samostatnou kapitolou sú modelárske letecké dni, ktoré sú pre špecifickú činnosť niektorých tried modelov natoľko atraktívne samé o sebe, že si získali často väčšiu popularitu.
Pre všetky podujatia usporiadané na území Slovenska sú každoročne pre všetky modelárske odbornosti vydávané kalendáre akcií.

ZMoS je členom týchto medzinárodných federácií:

CIAM – FAI – pre leteckých a raketových modelárov
NAVIGA – Svetová organizácia pre modely lodí
IMBRA – Medzinárodná asociácia súťažných motorových modelov lodí
EFRA – Európska federácia rádiom riadených modelov automobilov
ESROC – Európska komisie dráhových modelov áut
ISRA – Medzinárodná asociácia dráhových modelov áut
MOROP – pre železničných modelárov


Zväz modelárov Slovenska pracuje vďaka finančnej podpore ministerstva školstva.

Pavol Barbarič
Prezident ZMoS