Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

O nás

Sme občianskym združením klubov a jednotlivcov, zaoberajúcich sa športovou, technickou a záujmovou činnosťou v oblasti modelárstva, s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Zväz bol založený v júni 1990, ale história modelárstva na Slovensku siaha až do rokov po prvej svetovej vojne. Zväz združuje modelárov v jednotlivých odbornostiach, ktoré pracujú samostatne v rámci piatich sekcií:

Rada leteckých modelárov Slovenska – RLM
Rada raketových modelárov Slovenska – RRM
Rada lodných modelárov Slovenska – RLoM
Rada automobilových modelárov Slovenska – RAM
Rada železničných modelárov Slovenska – RZM

Hlavným poslaním zväzu je koordinovať a organizovať na úseku všetkých modelárskych odborností záujmovú, športovú a výchovnú činnosť. Zväz modelárov Slovenska je zakladajúcim členským zväzom Združenia technických a športových činností Slovenskej republiky.
ZMoS je členom týchto medzinárodných federácií: NAVIGA pre lodných modelárov, MOROP pre železničných modelárov, IMCA, ESROC, EFRA pre automobilových RC a dráhových modelárov. V oblasti výkonnostného športu Zväz modelárov organizačne a finančne zabezpečuje každoročne do 60 podujatí na úrovni majstrovstiev Slovenskej republiky, v kategóriách, v ktorých sa usporadúvajú ME a MS, ako aj v národných kategóriách.

Do systému štátnej reprezentácie a do vrcholového športu je zaradené lodné a automobilové modelárstvo. Zväz modelárov zabezpečuje organizačne ako aj finančne účasť reprezentantov jednotlivých modelárskych kategórií na Majstrovstvách sveta, Európy a svetových pohároch. Pre širokú športovú verejnosť sú organizované otvorené verejné súťaže. Pre zabezpečenie týchto súťaží sú vydávané organizačné pokyny a pravidlá. Zväz ďalej zabezpečuje prípravu športových funkcionárov, rozhodcov, bodovačov a pod.
Každoročne organizuje vrcholné medzinárodne súťaže, súťaže zaradené do seriálov Majstrovstiev Slovenskej republiky, svetových pohárov ako aj Majstrovstvá sveta či Európy. Okrem toho vydáva každoročne športový kalendár súťaží pre všetky modelárske odbornosti. Zväz modelárov Slovenska pracuje za finančnej podpory ministerstva školstva.

Pavol Barbarič
Prezident ZMoS