Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ako dalej.

Vazeni modelari,
Dňa 31.1.2017 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo stretnutie riaditeľky odboru športu p. Boženy Gerháthovej s a Zväz zastúpený viceprezidentom ZMoS.
Hlavnou témou stretnutia bolo vysvetlenie pozície ZMoS v hierarchii športu na Slovensku v intenciách zákona 440/2015 o športe a k možnostiam získania finančného príspevku na rozvoj modelárskeho športu. Závery zo stretnutia sú nasledovné:

1. Nakoľko ZMoS nie je priamym členom medzinárodnej organizácie pre uznaný šport, ZMoS nie je možné uznať za národný športový zväz. Z toho dôvodu:

  • ZMoS nemôže poberať príspevky na uznaný šport
  • členov ZMoS nie je možné zaradiť do schémy financovania v rámci tzv. „Top tímu“

2. MŠVVaŠ v horizonte cca 2 týždňov zverejní výzvu na získanie dotácie na financovanie tých zväzov, ktoré nepatria do kategórie národných športových zväzov. Toto je práve schéma financovania, ktorá sa týka aj ZMoS. V rámci tejto výzvy budú ocenení aj športovci za mimoriadne výsledky dosiahnuté v r. 2016. Podľa vyjadrenia p. riaditeľky by schválené finančné čiastky mohli byť na úrovni príspevkov z r. 2016.
3. K možnostiam čerpania finančných zdrojov cez Slovenský národný aeroklub – čiastky pre uznaný šport letecké modelárstvo je možné najskôr priznať SNA až po zlúčení ZMoS so SNA, t.j. najskôr pre sezónu 2018 v prípade, ak sa proces zlúčenia dokončí do 30.9.2017.
4. Financovanie športu, ktoré platí v súčasnosti, s veľkou pravdepodobnosťou bude ešte v priebehu roku 2017 upravované, pretože až teraz sa naplno prejavili všetky nedostatky zákona, ktoré dopadli nielen na ZMoS, ale aj iné športové zväzy, ktoré dosahujú medzinárodné športové úspechy. Tieto zmeny ale musia prebehnúť formou novelizácie zákona.
5. Obe zúčastnené strany prejavili spoločný záujem na ďalšej spolupráci, či už pri konzultáciách týkajúcich sa úpravy zákona, alebo o aktivitách MŠVVaŠ o propagácii malých športových zväzov najmä v oblasti podpory mládežníckeho športu.