Postup ako obnoviť/získať členstvo na tento rok vo Zväze

Obnovenie členstva modelárskeho klubu, aj individuálneho člena:

Stiahnite si prosím aktuálnu verziu prihlášky:
Prihláška a zoznam členov na stiahnutie. Nezasielajte nám prosím vlaňajšiu prihlášku, ale stiahnite si aktuálnu a tú vyplňte na novo.

Po vyplnení je potrebné konkrétny dokument zaslať spolu z dokladom o úhrade e-mailom na adresu sekretariat@zvazmodelarov.sk.

Prosíme tých, ktorí už zasielali tento rok prihlášky a zoznamy členov pred dátumom 18.01.2019, aby ich spolu s dokladom o úhrade opätovne preposlali na hore uvedený e-mail, nakoľko sa nám nepodarilo dostať ku korešpondencii spred tohoto dátumu.

Modelársky klub:

Zástupca klubu vyplní v dokumente záložku "Členská karta klubu" a v nej údaje o klube (hore) ako i zoznam jednotlivých členov.
Následne doplní v záložke "Súhrn" dátum vo formáte dd.mmd.rrrr a vykoná platbu v prospech účtu Zväzu s prednastavenými symbolmi.

Individuálny člen:

Záujemca o individuálne členstvo vyplní v rovnakom dokumente len záložku "Individuálny člen", v ktorom okrem svojich osobných údajov tiež doplní dátum vo formáte dd.mmd.rrrr a vykoná platbu v prospech účtu Zväzu s prednastavenými symbolmi.

Výška členského:

kategóriasumapoznámka

Senior

10

18 a viac rokov

Junior

3

od 15. do 18. roku života

Žiak

2

do 15. roku života

Preukaz

nevystavuje sa - členovia budú evidovaní už len elektronicky

Individuálny člen

20

platí pre všetky vekové kategórie

Z technických dôvodov prosíme, aby ste členské podľa možnosti neuhrádzali poštovou poukážkou, ale radšej bezhotovostným bankovým prevodom, prípadne vkladom hotovosti v pobočkách VÚB.

Termíny úhrad členského:

V riadnom termíne

do 31. januára

bez sankcie

V náhradnom termíne

od 1. februára do 1. marca

so sankciou 30% k celkovej hodnote členského

Po termíne

od 2. marca

zánik členstva

Prihlásenie nového modelárskeho klubu, alebo klubu po zániku členstva:

V prípade záujmu o prihlásenie nového modelárskeho klubu, je potrebné navyše (okrem hore uvedenej prihlášky a zoznamu členov) zaslať kópiu zápisu zo zakladajúcej členskej schôdze klubu ako i zápisu, z ktorého je zrejmé zloženie orgánov klubu (predseda, podpredseda a pod.).

Aktuálny stav členskej základne:

Zoznam členov registrovaných v roku 2019.

Zoznam klubov registrovaných v roku 2019.

Členské preukazy pre rok 2019.